header

Bowling

Více informací

Připravili jsme pro vás zcela nové 4 dráhy s automatickým rozmotávačem kuželek a moderním designem i scoringem.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Pravidla

Bowling je halový sport ve kterém se hráč snaží hozenou koulí srazit co možná nejvyšší počet kuželek na konci dráhy. Hra v současné podobě vznikla v polovině 19. století, avšak jejího předchůdce lze nalézt již ve 4. tisíciletí před n.l. Ačkoliv je hra podobná kuželkám, jsou mezi oběma sporty odlišnosti. Pro hraní bowlingu je třeba mít bowlingovou dráhu s deseti kuželkami, specifickou bowlingovou kouli a vhodné jsou i speciální boty. V kuželkách je na dráze jen devět kuželek a liší se i koule.

Během bowlingové hry hází hráč v deseti kolech na kuželky a snaží se je všechny porazit. Pokud se mu to nepovede prvním hodem, má k dispozici ještě hod druhý. V případě, že v posledním – desátém – kole shodí nejpozději druhým hodem kuželky všechny, hází v tomto kole ještě potřetí. Za celou hru lze získat maximálně 300 bodů, přičemž se počítají poražené kuželky a navíc, v případě poražení všech kuželek, existují bodové bonifikace. V bowlingu se pořádají turnaje, a to jak v celosvětovém měřítku, tak v měřítku kontinentálním či národním. V České republice se hráči bowlingu sdružují v České bowlingové asociaci.

Výhodou bowlingu je skutečnost, že neklade výrazné fyzické omezení na hráče, takže se v něm mohou vzájemně poměřovat jak mladší, tak i starší hráči. Díky rychlému střídání hráčů na dráze má hra napětí a spád, neboť hráči mohou vzájemně porovnávat své průběžné výsledky a aktuální bodové zisky. Jedná se o sport pohodlný a bezpečný a díky skutečnosti, že se jeho zápasy konají v krytých prostorech, i nezávislý na případné nepřízni počasí.

Hra v bowlingu se stává z deseti částí. Hráč hraje v každé části, až na desátou, dva hody. Pokud jsou prvním hodem poraženy všechny kuželky, druhý hod neháže. V desáté části hraje hráč tři hody, v případě, že je započítán (docílen) strike nebo spare, pouze dva hody. Všechny části hry musí být u každého hráče u bowlingu provedeny podle pravidel. Automatické počítačové zařízení může být použito, pokud bude schopno provádět tisk záznamu o skóre části i jinak vyhovovat počítacím a hracím pravidlům hry. Hod je proveden, pokud hráčova koule protne hraniční čáru hracího území. Hod musí být proveden osobně a manuálně.

Způsob počítání:

Počet shozených kuželek u hráčova prvního hodu je označen v malém čtverci v horním levém rohu této části a počet shozených kuželek u hráčova druhého hodu je označen v pravém horním rohu. Pokud není při druhém hodu v části shozena žádná ze stojících kuželek, bude počet označen (-). Počítání pro oba hody v části bude zaznamenáno okamžitě.

  • Strike – strike je proveden, pokud je shozena celá sada kuželek při prvním hodu v části. To je označeno (X) v malém levém horním čtverci v části. Počítání pro jeden strike je 10 plus počet kuželek shozených v následujících dvou hodech.
  • Double – dva po sobě jdoucí striky jsou double. Počítá se pro první strike 20 plus počet kuželek sražených v první následující části po druhém striku.
  • Triple – tři po sobě jdoucí striky jsou triple. Počítá se pro první strike 30. K dosažení na koulení maximálních 300 bodů musí hráč nakoulet 12 striků za sebou.
  • Spare – spare je počítáno, pokud neporažené kuželky po prvním hodu v části jsou při druhém hodu v téže části doraženy. Značí se (/) v malém čtverci v pravém horním rohu části. Počítání pro spare je 10 plus počet kuželek shozených při hráčově následujícím hodu.

Pořadí pro koulení

Pořadí, ve kterém hráči družstva nastupují ke hře, je dáno pořadím hráčů uvedeným na sestavě družstva.

Definice přešlapu

Přešlap nastane v situaci, kdy část hráčovy osoby dostane za přešlapovou čáru a dotkne se některé části dráhy, zařízení nebo stavby při provedení hodu nebo po vypuštění. Přešlap je zaznamenán v případě, že:

  • je zaznamenán přístrojem automatické detekce přešlapu,
  • rozhodčí, který je v pozici, kde nic nebrání ve výhledu na čáru přešlapu, ohlásí přešlap

Historie bowlingu

Předměty připomínající kouli a kuželky, tedy propriety potřebné ke kuželkám, předchůdci bowlingu, byly roku nalezeny během vykopávek v Egyptě britským antropologem Sirem Flindersem Petriem v dětském hrobě. Pocházely přibližně z období 3200 let př.n. l .Německý dějepisec William Pehle ovšem tvrdí, že bowling pochází z území dnešního Německa v období okolo roku 300 n.l.. a tehdy byla součástí náboženského obřadu a o těch, kterým se podařilo kuželky srazit, se říkalo, že mají dobrou povahu. Ti, jimž se to nepovedlo, museli učinit pokání. Ve středověku se hra rozšířila v Anglii do té míry, že král Eduard lll.. Roku 1366 kuželky údajně zakázal, aby muže neodpoutávaly od tréninku lukostřelby, populární byla i za panování Jindřicha Vlll (1509-1547). Kuželky se rozšířily i do dalších zemí Evropy (hrál je například také německý teolog Martin Luther. V každé ze zemí se však používala mírně odlišná pravidla.

Díky zámořským objevům a kolonizaci Ametriky se kuželky dostaly i za oceán. Zde je hráli osadníci pocházející z Anglie, Německa či Nizozemí. První zmínka o hře ve vážné americké literatuře se objevila v povídce Rip Van Winkle Washingtona Irvinga ve které titulního hrdinu probudil zvuk padajících kuželek. Prvním dlouhodobějším hřištěm na území Spojených států bylo pravděpodobně travnaté hřiště v prostorách „New York’s Battery area“ (vojenské baterie) v dnešním centru New Yorku. To místo je dnes nazýváno „Bowlingový trávník“.

V roce 1841 byl v Connecticutu vydán zákon, který kuželky zařadil mezi zakázané hazardní hry. Protože zákon hovořil o hře s devíti kuželkami, hráči ho obešli přidáním jedné kuželky navíc dále se upravil jejich rozměr a rozestavení, pozměnily se též průměr a hmotnost koule, na dráhu se položily parkety a hra se přejmenovala na „bowling“. Protože se jako časté výmluvy prohrávajících objevovaly stížnosti na špatnou údržbu venkovních bowlingových drah, začali vlivní průmysloví magnáti instalovat bowlingové dráhy do krytých budov. Nejprve tyto herny sloužily pro potěšení svých majitelů, avšak postupně se otevřely veřejnosti, čímž se zvýšila popularita celé hry. V některých amerických státech (například New York, Ohio nebo Illinois) se na přelomu 18. a 19.století stal bowling převládajícím sportem. Mezi jednotlivými americkými státy ovšem nebyly rozměry bowlingových koulí či kuželek totožné. Proto se restauratér Joe Thum rozhodl pro jejich standardizaci a zároveň vytvořil i americkou reprezentaci, jejíž hráči se rekrutovali z různých bowlingových klubů. V září 1895 vznikl v newyorské Beethoven Hall „Americký bowlingový kongres“ (v originále American Bowling Congress), který téhož roku vydal první pravidla bowlingu. Ženy začaly bowling hrát později (až ve druhé polovině 19. století) a v roce 1917 (dle některých zdrojů již 1916) v St.Louis založily ženský mezinárodní kongres, protože v té době již existující „Americký bowlingový kongres“ totiž sdružoval pouze muže. Předseda ženského kongresu Dennis Sweeney vyzval nejlepší hráčky ženské ligy k uspořád ání bowlingového turnaje a následnému založení „Ženského národního bowlingového kongresu“ (v originále Women’s National Bowling Congress).

Rozvoji bowlingu napomohl rozvoj technologie herních potřeb. Koule (či spíše míče) se do té doby vyráběly z velmi tvrdého dřeva, které v roce 1905 vystřídala první bowlingová koule „Evertrue“, na níž v roce 1914 navázala koule vyvinutá firmou „Brunswick Corporation“ z velmi kvalitní pryže. Jiné materiály se začaly používat i na povrchy drah. Průlom znamenal též vynález automatického zvedače a stavěče kuželek od Gottfrieda Schmidta, který tento svůj patent předal firmě American Machine & Foundry Company (AMF). Ta provedla jeho první instalaci v roce 1951 v Michiganu a o rok později byla produkce modelů zahájena. Roku 1950 začala rozhlasová stanice NBC jako první vysílat rozhlasové reportáže z „Championship Bowling“. Zpravodajství se objevovalo v pořadech „Make That Spare“, „Celebrity Bowling“ a „Bowling For Dollars“. Po vzniku a rozšíření televize přišla stanice ABC s prvním přenosem bowlingového zápasu „Pro Bowlers Association“ (1961). Rozšíření bowlingu do médíí mělo vliv na zvýšení náklonnosti a zájmu Američanů o tento sport.

Ze Spojených států amerických se bowling začal postupně rozšiřovat do dalších zemí světa. Pomohly tomu i bowlingové soutěže. První mistrovství světa amatérů v bowlingu se konalo v roce 1923 a od té doby probíhá každé čtyři roky. Dříve se šampionáty žen i mužů konaly společně, avšak kvůli velkému rozmachu bowlingu a omezené kapacitě heren (byť se soutěže hrály v hernách se 30, 40 i více drahami) bylo nutné tyto soutěže rozdělit. Každý sudý rok mají svou soutěž muži, každý lichý rok ženy. Mezinárodní soutěže mají též junioři a hráči mladších věkových kategorií. Navíc vznikly i profesionální ligy, a to jak v Americe, tak v Evropě („Evropská tour“). Byť má bowling ve světě daleko více příznivců a hráčů než třeba curling nebo moderní pětiboj (hraje ho téměř 100 milionů lidí ve více než 90 zemích světa), součástí olympijsých her zatím není.

Česká republika dříve patřila v kuželkách ke světovým velmocem. Přesto však je zde bowling, tedy hra kuželkám podobná, poměrně mladým sportem, neboť první bowlingová centra se začala objevovat až po Sametové revoluci v první polovině 90.let 20. století. Jejich síť se ale rychle rozšiřuje a také hráčů přibývá. Začaly se pořádat první komerční turnaje a v roce 1997 se uskutečnilo první mistrovství republiky, které se od té doby pořádá každým rokem.

Rezervovat

Ceník

290,- / 1hod

Otev.doba

Pondělí 14:00 - 22:00
Úterý 14:00 - 22:00
Středa 14:00 - 22:00
Čtvrtek 14:00 - 22:00
Pátek 14:00 - 23:00
Sobota 14:00 - 23:00
Neděle 14:00 - 22:00